اشعه یووی

با اثرات اشعه یووی بیشتر آشنا شویم

اشعه یووی (فرابنفش) انرژی الکترومغناطیسی است که طول موج کوتاه و انرژی زیادی دارد و برای چشم انسان نامــــرئی است و درطــــیــــف الکترومغناطیسی ، بین اشعه ایکس و نور مرئی قرار دارد. وجود این اشعه در نور خورشید باعث آفتاب سوختگیپوست بدن میشود. این اشعه طول موجی بین ١٠٠ تا ٤٠٠ نانومتر را دارد

ماورا بنفش با طول موج بلند یا ماورا بنفش A : این اشعه بین طول موجھای ٣٢٠ تا ٤٠٠ قرار دارد. نسبت این اشعه در نور آفتاب
زیاد است.
· ماورا بنفش با طول موج متوسط یا ماورا بنفش B : این اشعه بین طول موجھای ٢٨٠ تا ٣٢٠ نانومتر است. این
اشعه در نور چراغ بخار جیوه و قوسھای الکتریکی با الکترودھای فلزی وجود دارد، تاثیر آنھا در پوست شدید
است.
· ماورا بنفش با طول موج کوتاه یا ماورا بنفش C : این اشعه شامل طول موجھای کوتاھتر از ٢٨٠ نانومتر است

جذب اشعه فرابنفش

اشعه یووی ( لامپ یووی )از شیشه معمولی فقط اشعه فرابنفش A عبور میکند. در صنعت شیشه ھایی با ترکیبات مخصوص
میسازند که طول موج ھای B و A و قسمتی از C را نیز عبور می دھد.

منابع تولید اشعه فرابنفش

١ .نور خورشید
٢ .جوشکاری
٣ .لیزر
٤ .لامپ ھای فلورسنت کم فشار و پر فشار

شرکت ماشین سازی ایرانمهر ،قرار گرفتن بیش از حد مجاز در برابر پرتو خورشید موجب دریافت بیش از حد استاندارد اشعه خطرناک اشعه یووی  آن می شود که عامل
اصلی ابتلا به سرطان پوست، پیرپوستی زودرس و آب مروارید چشم است.یکی از نگرانی ھای جدی این است که اکثر مردم در
کشور بیش از حد مجاز در برابر پرتور خورشید ھستند و اشعه UV یا ماورابنفش خورشید مھمترین عامل سرطان پوست،
پیرپورستی زودرس و آب مروارید چشم است.

ورود به سایت شرکت ماشین سازی ایرانمهر واردکننده لامپ یووی در اصفهان 

متأسفانه میزان پرتوگیری از خورشید در کشور بسیار زیاد است به ھمین علت میزان سرطان پوست در کشور ما بالاست،سرطان پوست شایعترین سرطان در بین مردان و دومین سرطان شایع در بین زنان است. قرار گرفتن بیش از حد مجاز در برابرپرتوی خورشید موجب دریافت بیش از حد استاندارد اشعه خطرناک اشعه یووی آن می شود که عامل اصلی ابتلا این عوارض اثرات زیادی بر سلامت انسان دارد و با بروز بیماری در افراد عامل از کارافتادگی و مشکلات اقتصادی برای خانواده ھا وکل جامعه است.
اشعه خطرناک خورشید در تمام فصول سال وجود دارد ولی مسلماً میزان آن در تابستان به علت تابش مستقیم آفتاب بیشتراست. بیشترین زمان انتشار اشعه ماورابنفش خورشید بین ساعت ١٠ تا ٣ بعد از ظھر می باشد.
مردم باید تا جای ممکن از پوشش کافی برای پوست و چشم خود در برابر آفتاب استفاده کنند تا میزان خطر پرتوی خورشید به
حداقل برسد.

منبع : کتاب طب کار و بیماری ھای شغلی ( جلد دوم ) دکتر عقیلی نژاد صفحه