آیا میدانید اشعه uvچه آسیب هایی به چشم میرساند

آیا میدانید اشعه uvچه آسیب هایی به چشم میرساند؟

آیا میدانید اشعه uvچه آسیب هایی به چشم میرساند

اشعه uvچیست؟

نور خورشیدی مجموعی از تشعشعات نوری است که بخش وسیعی از امواج الکترومغناطیس را که شامل امواج با طول موج کوتاه (یونیزان) مانند فرابنفش، نور مرئی، مادون قرمز و امواج با طول موج بلند مانند میکروویو و امواج رادیویی هستند، در بر می گیرند.

پرتو فرابفش (یو وی) بخشی از اشـعه الکترومغناطیس اسـت کـه داراي اثر زیان آور شناخته شده بر میکروب ها شامل باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها می باشد.

اشعه الکترومغناطیس تا امواج میکروویو و مادون قرمـز بـا اثرات گرمایی، نور مرئی و پرتو یو وی، اشـعه ایکس، گامـا و امـواج کیهانی را دربر می گیرد. پرتوفرابنفش حد فاصل نوربنفش از تابش مرئی و نرم ترین تابش یونیزه کننـده قـرار گرفته است.

چشم حدود کمتر از ۲ درصد سطح بدن را شامل می شود اما عضو منحصر به فردی است که اجازه عبور نور مرئی را به عمق بدن انسان می دهد.

در حین تکامل انسان تعدادی مکانیسم برای حفاظت از این عضو تکامل می یابند. چشم در قسمت سر قرار دارد و به خوبی توسط برآمدگی ابرو و مژه ها حفاظت می شود که حفاظ خوبی برای اشعه ماوراء بنفش خورشید محسوب می شود.

انقباض مردمک، بسته شدن پلک یانیمه باز شدن چشم نفوذ اشعه خورشید را به چشم محدود می کند. این مکانیسم ها بوسیله نور مرئی فعال می شوند ولی UV آنها را فعال نمی کند و باید بخاطر داشت که در هوای ابری میزان UV کاهش نمی یابد و بنابراین کارایی این رفتارهای دفاعی طبیعی در حفاظت از پرتو UV محدود می شود.

مهمترین اثر مضر UV در چشم ها :

کوری برفی یا چشم جوشکاری است که اندرکنش التهابی کره چشم است که ساعت ها پس از تابش UV اتفاق افتاده و بسیار دردناک است و در واقع انعکاس شدید نور UV توسط برف این اثر را ایجاد می کند.

اثبات آثار طولانی مدت اشعه فرابنفش سخت تر است و کمتر ثبت شده اند، داده ها نشان می دهند که تابش آفتاب (معمولاً UV ) مستقیماً با ریسک بیماری pterygium)) ))رشد بیش از حد لایه خارجی مخاط، پشت قرنیه)( ارتباط دارد و شواهدی وجود دارد که تیرگی عدسی و آب مروارید به تابش UV بستگی دارد.

تیرگی بخش جلویی عدسی چشم نیز با تابش حاد UV ایجاد می شود. ولی به هر حال تفاوت هایی بین آب مروارید و آسیب سطحی وجود دارد، کاتاراکت در مرکز عدسی و آسیب سطحی در حاشیه عدسی بوجود می آید.

آب مروارید

آب مروارید یکی از عوامل کوری در جهان است و ۲ درصد آب مروارید با تابش بیش از حد UV ایجاد می شود. در این بیماری پروتئین های عدسی چشم از هم باز شده و در هم پیچیده شده و باعث تجمع رنگدانه ها و تاری عدسی می شود که در نهایت منجر به کوری می شوند.

آب مروارید بسته به سن انسان ها درجات مختلفی دارد و به نظر می رسد که با افزایش تابش نور فرابنفش افزایش می یابد. آب مروارید با جراحی قابل درمان است و یک عدسی مصنوعی دید را به شخص باز می گرداند. هر سال حدود ۱۶ میلیون نفر در سرتاسر دنیا از کوری ناشی از کدر شدن عدسی چشم رنج می برند.
سرطان چشم

شواهد نشان می دهد که شکل های مختلف سرطان چشم بستگی به مدت زمان در معرض نور خورشید بودن افراد است. یکی از سرطان های بدخیم چشم ملانوما بوده و اغلب با جراحی قابل درمان است. مکان معمول سرطان در پلک چشم است.